دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مرجان   دیانت

پست الکترونیکی : m.diyanat@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران- مجتمع آموزش عالی ابوریحان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کشاورزی(شناسایی و مبارزه با علف های هرز)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی کشاورزی ( شناسائی و مبارزه با علفهای هرز)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/06/23

مرجان دیانت

مرجان دیانت

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^