دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مرجان   دیانت

پست الکترونیکی : m.diyanat@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران- مجتمع آموزش عالی ابوریحان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کشاورزی(شناسایی و مبارزه با علف های هرز)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

سوابق اجرایی

مدیر گروه شناسایی و مبارزه با علف های هرز از سال 1393 تا 1396عضویت در جوامع علمی

  1. شرکت در کنگره علف های هرز در مشهد و ارائه مقالات در کنگره، 1388
  1. شرکت در کنگره علف های هرز در کرج و ارائه مقالات در کنگره، 1392.
  1. بررسی و داوری مقالات 3 دوره کنگره علف های هرز در ایران.
  1. شرکت در همایش مدیریت بهره وری در بخش کشاورزی، تهران، 1392.
  1. برگزاری کارگاه طرح آزمایشات با استفاده از نرم افزار SAS در واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی

 نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه علوم زراعی و باغی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/06/23

مرجان دیانت

مرجان دیانت

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^